FAQ

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับระบบรับจอง

Q : เริ่มลงทะเบียนจองเข้าร่วมโครงการเมื่อใด

Q : หากเข้าระบบรับจองไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

Q : การลงทะเบียนจองสิทธิได้ที่ใดบ้าง

Q : การลงทะเบียนจองสิทธิต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

Q : บัตรข้าราชการพลเรือนหมดอายุ ใช้ลงทะเบียนจองสิทธิได้หรือไม่

Q : หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องแนบไฟล์หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือไม่

Q : หากแนบไฟล์เอกสารหลักฐานผิดต้องทำอย่างไร

Q : หากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนยังไม่ครบ จะลงทะเบียนจองสิทธิก่อนแล้วมาแนบไฟล์เอกสารในระบบรับจองภายหลังได้หรือไม่

Q : สามารถส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

Q : จะสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

Q : หากต้องการยกเลิกการจองต้องทำอย่างไร

Q : เมื่อลงทะเบียนจองแล้ว เปลี่ยนโครงการได้หรือไม่

Q : สามารถระบุชั้น หรือห้องในการจองได้หรือไม่

Q : หลักฐานที่ใช้ในการจองสิทธิประกอบด้วยอะไรบ้าง

Q : นอกจากการจองผ่านระบบรับจองในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. สามารถจองผ่านช่องทางอื่นได้หรือไม่ เช่น ณ กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หรือ สำนักงาน ก.พ.

Q : เหตุใดโครงการฯ จึงไม่เปิดให้จองผ่านช่องทางอื่น และสามารถจองผ่านระบบรับจองในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้เพียงช่องทางเดียว

Q : การจองผ่านระบบรับจองในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือไม่ ผู้ที่ไม่ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สามารถจองได้หรือไม่

Q : หากสนใจจองโครงการฯ สามารถจองได้ในทุกพื้นที่โครงการที่เปิดให้จองได้หรือไม่

เกี่ยวกับภาพรวมโครงการ

Q : โครงการจองมีกี่โครงการ

Q : ระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อใด

Q : ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะอาคาร รูปแบบห้อง พื้นที่ใช้สอย จำนวนห้อง และราคา

Q : โครงการไหนที่มี Co-Working Space

Q : ค่าเช่าที่ดินแพงหรือไม่ ต้องชำระค่าเช่าตารางวาละเท่าใด

Q : แปลงนำร่องที่จะเปิดจองและดำเนินการก่อสร้างคือที่ใด

เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ

Q : คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิได้มีอะไรบ้าง

Q : ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

Q : ข้าราชการครู ข้าราชการอื่น ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ จองสิทธิได้หรือไม่

Q : ข้าราชการประเภทอื่น หรือบุคลากรประเภทอื่นของรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้หรือไม่

Q : มีการกำหนดอายุราชการในการจองสิทธิหรือไม่

Q : สามารถจองสิทธิได้หรือไม่หากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563

เกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

Q : จองได้กี่พื้นที่ / จองหลายโครงการได้หรือไม่

Q : โอนสิทธิให้ลูกได้ตอนไหน

Q : หากลูกไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะโอนสิทธิคอนโดให้ได้หรือไม่

Q : มีคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน จะโอนสิทธิให้ได้หรือไม่

Q : โอนให้พี่หรือน้องได้หรือไม่

Q : ถ้าลาออกจากข้าราชการพลเรือนสามัญจะยังมีสิทธิในคอนโดอยู่หรือไม่

Q : สิทธิในคอนโด สามารถทำพินัยกรรมเพื่อโอนสิทธิให้ทายาทได้หรือไม่

Q : หากได้รับสิทธิแล้ว ขอยกเลิกได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

Q : หากโอนหรือย้ายจังหวัดที่ปฏิบัติงานระหว่างการผ่อนชำระ และยังไม่ครบ 5 ปี จะสามารถโอนสิทธิได้หรือไม่

Q : ซื้อคอนโดแล้วโอนให้ใครได้บ้าง

Q : เมื่อได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิโครงการฯ สามารถโอนสิทธิได้หรือไม่ อย่างไร

Q : ถ้ามีบ้านหรือคอนโดเป็นของตนเองอยู่แล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนบ้านหรือคอนโด สามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่

Q : หากสนใจจองเข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการอย่างไร

เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ

Q : ใครพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่

Q : การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิ

Q : หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถร่วมโครงการได้หรือไม่

Q : เมื่อได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

Q : ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิสามารถจ่ายค่าห้องพักอาศัยเป็นเงินสดได้หรือไม่

Q : ธนาคารจะตรวจสอบเครดิตบูโรตอนไหน

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

Q : เมื่อซื้อแล้วได้กรรมสิทธิ์ห้องและที่ดินใช่หรือไม่

Q : ขายต่อได้หรือไม่

Q : ราคาผ่อนชำระเดือนละเท่าไร

Q : การผ่อนชำระเป็นระยะเวลากี่ปี ผ่อนเริ่มต้นประมาณ เดือนละเท่าไร

Q : ค่าผ่อนคอนโดจะนำมาเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบราชการได้หรือไม่

Q : เริ่มจ่ายเงินครั้งแรกตอนไหน

Q : หากได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ จะกู้เงินกับธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้หรือไม่

Q : กรณียื่นกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

Q : ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ อย่างไรบ้าง

อื่นๆ

Q : รูปภาพใหญ่เกินไปทำอย่างไร / วิธีย่อขนาดไฟล์รูปภาพ