สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว