หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

 • ประกาศคณะอำนวยการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (8 กันยายน 2563)

 • ประกาศคณะอำนวยการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ฉบับที่ 2

 • ประกาศคณะอำนวยการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ฉบับที่ 3


 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น
  2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง
  3. สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนด
  4. คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  1. จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ
  2. ผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น
  3. ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อชำระค่าก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  4. สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการข้อ 1 ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี

 • การคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ

  1. ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจองสิทธิเพื่อรับการคัดเลือกให้รับสิทธิพร้อมกันผ่านระบบรับจอง
  2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิมีดังนี้
   1) มีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการ หรือ
   2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ(ภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันจองเท่านั้น)
  3. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจองสิทธิ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 • หลักฐานในการจองสิทธิ

  1. สำเนาบัตรข้าราชการ | ไฟล์ตัวอย่าง :
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน | ไฟล์ตัวอย่าง :
  3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน | ไฟล์ตัวอย่าง :
  4. เอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือนพร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิของผู้จองสิทธิ หรือ เอกสารรับรองระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ | ไฟล์ตัวอย่าง :

ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการก่อสร้างเมื่อมีผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิครบตามจำนวนที่เปิดจองในแต่ละโครงการ